Regulamin e-Hurtowni

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
http://hurtowniasmjsport.pl/
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Hurtowni internetowej jest:
SMJ SPORT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa,
o numerze NIP: 5272610399 oraz REGON: 141972604, KRS: 0000335477
 
I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników z Hurtowni internetowej, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej http: //hurtowniasmjsport.pl/, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki Hurtowni stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie http: //hurtowniasmjsport.pl/ są zabronione, chyba, że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela Hurtowni.
3. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w Hurtowni internetowej.
4. Przedmiotem działalności Hurtowni internetowej jest hurtowa sprzedaż sprzętu sportowego oraz innych produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
5. Wszystkie produkty oferowane w Hurtowni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
6. Ceny podane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
7. Klient może składać zamówienia w Hurtowni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http: //hurtowniasmjsport.pl/, faksem pod numerem: 22 838 33 52 lub mailowo pod adresem: biuro@smjsport.pl.
8. Komunikacja ze Sprzedawcą powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów, które wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
10. Ze względu na zakres działalności Hurtowni, nabywać produkty za jej pośrednictwem mogą jedynie przedsiębiorcy (w rozumieniu pkt II.10 poniżej), nieposiadające statusu Konsumenta (w rozumieniu pkt II.9. poniżej).
 
II Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Hurtowni;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania zamówień na odległość, tj.: za pośrednictwem Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem http: //hurtowniasmjsport.pl/, e-mail lub faksem;
 5. HURTOWNIA – Hurtownia internetowa dostępna pod adresem http: //hurtowniasmjsport.pl/;
 6. SPRZEDAWCA – SMJ SPORT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000335477 NIP: 5272610399 oraz REGON: 141972604;
 7. USŁUGODAWCA - SMJ SPORT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000335477 NIP: 5272610399 oraz REGON: 141972604;
 8. KUPUJĄCY – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą na dalszej odsprzedaży towarów, nabywająca produkty za pośrednictwem Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem http: //hurtowniasmjsport.pl/;
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Hurtowni zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
 10. USŁUGOBIORCA lub PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą na dalszej odsprzedaży towarów, nabywająca produkty za pośrednictwem Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem http: //hurtowniasmjsport.pl/, niebędąca Konsumentem;
 11. ZAMÓWIENIE – złożona przez KUPUJĄCEGO za pośrednictwem Hurtowni internetowej http: //hurtowniasmjsport.pl/ lub mailowo lub faksem oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 12. REJESTRACJA – proces mający na celu utworzenie konta kupującego, poprzez podanie danych określonych, jako dane rejestracyjne oraz przesłanie dokumentów rejestracyjnych;
 13. DOKUMENTY REJESTRACYJNE – wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS oraz potwierdzenie zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT;
 14. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z Hurtowni internetowej;
 15. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Hurtowni internetowej;
 16. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Hurtowni internetowej;
 17. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez Hurtownię lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Hurtownią w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 18. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Hurtownią w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 19. DOKUMENT SPRZEDAŻY - Faktura VAT;
 20. ZAŁĄCZNIKI - wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego oraz warunki handlowe;
 21. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 22. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 23. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 24. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 25. ADRES REKLAMACYJNY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę, jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 26. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
 27. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: umożliwienie złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w Hurtowni internetowej czy usługi Newslettera; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 28. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów Hurtowni internetowej http: //hurtowniasmjsport.pl/;
 29. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 30. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
   
  III Zamówienia

1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zapewnienia Sprzedawcy co do właściwości produktów. Stanowią one jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia, podglądania cen oraz stanów magazynowych produktów bez rejestracji konta na stronie internetowej http: //hurtowniasmjsport.pl/.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić.
5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty określić rodzaj wysyłki i formę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący w celu poprawnego złożenia zamówienia powinien wskazać dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
7. Po wskazaniu wszystkich niezbędnych elementów Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w tym również parametrów produktu tworzonego na zamówienie w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Kupującego przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia.
9. Zmiana danych nabywcy możliwa jest wyłącznie drogą mailową lub faksem i wymaga przesłania uaktualnionych dokumentów rejestracyjnych.
10. Kupujący może dokonywać zamówień wyłącznie ze swojego konta.
11. W kwestiach związanych z prowadzeniem konta Kupującego zastosowanie mają regulacje zawarte w dziale o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową lub faksem, zamówienia potwierdzane są e-mailem.
13. Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż dane zamawiającego widniejące na koncie Kupującego.
14. Kupujący w zależności od złożonego zamówienia otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia.
15. Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
16. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem hurtowni internetowej jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
17. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy hurtowni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
IV Sposób płatności

1. Wszystkie ceny w Hurtowni są cenami netto pomniejszonymi o indywidualny rabat, jeżeli został przypisany Kupującemu. Wysokość oraz warunki przyznawania rabatów zostały określone w Warunkach handlowych, które można znaleźć na stronie http: //hurtowniasmjsport.pl/.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
1) przelew na konto bankowe (odroczony termin płatności, jeżeli został przyznany lub przedpłata)

SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa
ALIOR BANK
dla PLN: 55 2490 0005 0000 4500 9515 5418
dla EURO: 06 2490 0005 0000 4600 5039 5698
(w przypadku przedpłaty prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu oraz przesłanie potwierdzenia na adres mailowy: biuro@smjsport.pl)

2) płatność przy odbiorze – za pobraniem,
3) płatność przy odbiorze osobistym w hurtowni – gotówką.
3. Warunki przyznawania odroczonych terminów płatności zostały określone w Warunkach handlowych.
4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Hurtowni internetowej oraz są widoczne na poziomie koszyka.
 
V Realizacja dostawy

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu oraz w sposób wybrany przez Kupującego.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Inpost.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru. Ustalenie terminu odbioru towaru możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu złożenia zamówienia.
4. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w Regułach, ul. Regulska 2B, 05-816 Reguły, od poniedziałku do piątku w godzinach 09: 00-15: 00 w Hurtowni SMJSPORT.
5. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie Hurtowni internetowej. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
6. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 5 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
7. Dostawa towaru następuje najczęściej w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania przesyłki.
8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
10. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki
i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 228383352 bądź za pomocą e-mail: biuro@smjsport.pl.
 
VI Reklamacje – Rękojmia

1. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi jednocześnie Konsumentami (zgodnie z definicją wskazaną powyżej), na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienia Kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych) w terminie do 1 roku od daty zakupu towaru przez Kupującego z Hurtowni.
2. Rzecz wadliwą należy dostarczyć (na koszt kupującego) na adres: SMJ SPORT Sp. z o. o., ul. Regulska 2B, 05-816 Reguły załączając formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku towaru na magazynie zostanie wystawiona faktura korygująca.
4. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił wadę przed kupującym.
5. W sytuacji reklamacji przedsprzedażnej, w której reklamacja następuje do 3 dni od odbioru przesyłki nastąpiła pomyłka przy wysyłce, został wysłany towar uszkodzony - reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres biuro@smjsport.pl. SMJ sport zobowiązuje się odebrać na swój koszt od Kupującego reklamowany towar i wymienić na wolny od wad lub wystawić fakturę korygującą.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 22 838 33 52 bądź za pomocą e-mail: biuro@smjsport.pl.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 
VII Gwarancja

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Hurtowni internetowej http: //hurtowniasmjsport.pl/ mogą być objęte gwarancją.
2. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.
 
VIII Odstąpienie od Umowy - Zwroty

Kupującemu będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 
IX Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem hurtowni internetowej dostępnej pod adresem http: //hurtowniasmjsport.pl/ następujące usługi elektroniczne:
1) założenie i prowadzenie konta,
2) umożliwienie złożenia zamówienia po uprzednim założeniu konta i potwierdzeniu rejestracji przez Hurtownię,
3) wysyłanie Newslettera,
2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3. Umowa określona w pkt 1a oraz b zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze strony Kupującego ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smjsport.pl.
4. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Hurtowni internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Hurtowni internetowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku, gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
8. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Kupujących. Kupującego prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Kupującego zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Kupującego i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
9. Newsletter to usługa, na którą Kupujący może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
10. Usługa ta polega na okresowym wysyłaniu do Kupującego wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
11. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony.
12. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest usługą nieodpłatną.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usługi Newsletter może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazania przyczyny, przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smjsport.pl. Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie. Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.
 
X Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Hurtowni.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
1) telefonicznie: 228383352,
2) e-mailowo: biuro@smjsport.pl,
3) pisemnie na adres: SMJ SPORT Sp. z o.o., ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa.
5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej hurtowni internetowej http: //hurtowniasmjsport.pl/.
6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
7. Nazwa Hurtowni internetowej, adres, pod którym jest dostępna oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Hurtowni jest zabronione.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2021 roku.

pixel