Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://hurtowniasmjsport.pl/ i http://smjsport.pl/ oraz zamieszczonego na niej sklepu internetowego Hurtownia SMJ Sport (dalej również „Sklep Internetowy” lub „Hurtownia Internetowa”).


I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest SMJ SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000335477, NIP: 5272610399, REGON: 141972604, zwana dalej „Administratorem”.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji SMJ SPORT Sp. z o.o., ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, adresem e-mail: biuro@smjsport.pl lub numerem telefonu: 22 838 33 52.


II. Najważniejsze zasady

1. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, a także odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania stron internetowych https://hurtowniasmjsport.pl/ i http://smjsport.pl/ oraz Sklepu Internetowego, rejestracji i logowania się na swoje konto, dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez nas usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcia umowy sprzedaży, skontaktowania z nami oraz złożenia reklamacji.
4. Strona internetowa dla prawidłowego działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.

III. Czym są dane osobowe?

1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

IV. Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

1. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność (operację) na danych osobowych lub ich zestawach, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy tradycyjny.
2. Przetwarzaniem danych osobowych jest przykładowo: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


V. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

1. W celu umożliwienia Państwu korzystania z Hurtowni Internetowej, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:
1) rejestracja i logowanie do Konta Kupującego w Hurtowni Internetowej, korzystanie z funkcjonalności Hurtowni
Zarejestrowanie Konta na stronie Hurtowni Internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą (Administratorem danych) a Kupującym. Wobec powyższego podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu zawarcia przedmiotowej umowy są Państwo zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego i podania swoich danych osobowych w postaci: nazwy, imienia i nazwiska, adresu (ulica, nr budynku, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP, ewentualnie inne dane do wysyłki, adres e-mail, nr telefonu, login i hasło do logowania, a także rodzaj działalności, kanały dystrybucji oraz cel rejestracji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę (zarejestrować Konto).
W toku realizacji umowy (posiadania konta w Hurtowni Internetowej) możemy uzyskiwać kolejne dane osobowe, w tym dane dotyczące nr rachunku bankowego, z którego jest dokonywana płatność oraz historii zakupów. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Hurtowni Internetowej;

2) składanie zamówień i zawieranie umów za pośrednictwem Hurtowni Internetowej
Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy wykorzystujemy Państwa dane podane podczas składania zamówienia lub dostępne na Państwa koncie. W związku z zawarciem umowy możemy przetwarzać również dane dotyczące numeru rachunku bankowego (w celu uzyskania płatności). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Hurtowni Internetowej. Jeżeli są Państwo reprezentantami strony zawartej umowy (członkiem zarządu, pełnomocnikiem, pracownikiem Kupującego), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) realizacja umów zawartych za pośrednictwem Hurtowni Internetowej
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Hurtowni Internetowej, w tym informowania drogą elektroniczną (na wskazany przez Państwa adres e-mail) o przebiegu realizacji zamówienia oraz dostarczenia Państwu zamówionych produktów. W celu realizacji dostawy możemy przetwarzać dane osobowe w postaci numeru telefonu, podanego w toku wypełniania formularza z danymi osobowymi. Sprzedawca lub kurier realizujący dostawę mogą skontaktować się z Państwem na wskazany numer telefonu w celach związanych z dostawą (w razie problemów z dotarciem do Państwa, w przypadku niezastania Państwa pod wskazanym przez niego adresem dostawy, etc.);

4) obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży
Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z gwarancji albo rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, zgodnie z Regulaminem Hurtowni Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), (ii) realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami, (iii) realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dbałości o wysoką jakość obsługi ą(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są wykorzystywane do przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;

5) obsługa reklamacji dotyczących działania Hurtowni Internetowej
Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w dbałości o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej, w tym poprawnego działania Hurtowni Internetowej oraz o prawidłowe relacje z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane do przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.

2. Administrator przetwarza ponadto dane osobowe w innych celach związanych z funkcjonowaniem stron internetowych http://smjsport.pl/ oraz https://hurtowniasmjsport.pl/, tj. w następujących celach:
1) umożliwienie subskrybowania usługi Newsletter
Za pośrednictwem strony internetowej mają Państwo możliwość zasubskrybowania Newslettera, w ramach którego Administrator wysyła na podany przez Państwa adres e-mail aktualne informacje o produktach dostępnych w Hurtowni Internetowej, w tym informacje handlowe (informacje o promocjach, nowościach, etc.). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymywanie Newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zasubskrybować Newsletter;

2) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze strony internetowej, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;
3) Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
W ramach strony internetowej wykorzystujemy narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

4) wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej
Podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji „Polityka plików cookies”.


3. Poza stronami internetowymi Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:
1) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dbałości o dobre relacje z Klientami, Kontrahentami, Dostawcami oraz wszelkimi innymi osobami, z którymi kontaktujemy się w ramach prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z nami;

2) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
W ramach naszej relacji z Klientami i Kontrahentami możemy przedstawiać im oferty marketingowe naszych produktów i usług. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od nas informacje handlowe.
Podejmujemy ponadto działania marketingowe niewymagające Państwa zgody, w szczególności tworzymy i utrzymujemy bazy Klientów oraz prowadzimy inne działania promujące naszą działalność;

3) wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;
4) cele archiwalne i dowodowe
Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą posłużyć nam w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).


VI. Okres przetwarzania danych osobowych


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:
1) dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta w Hurtowni Internetowej oraz korzystania z funkcjonalności Hurtowni Internetowej – do czasu usunięcia konta w Hurtowni Internetowej lub do czasu zaprzestania prowadzenia przez nas Hurtowni;
2) dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
3) dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Hurtowni Internetowej - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;
4) dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera - przez okres niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania wysyłania przez nas tego rodzaju wiadomości;
5) dane przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej – przez okres wskazany w sekcji Polityka Plików Cookies;
6) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
7) dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji przez nas określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;
8) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
9) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.


VII. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Państwa. Dane osobowe niezbędne do takich celów, jak założenie konta w Hurtowni Internetowej, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, obsługa zwrotów i reklamacji, wysyłanie Newslettera będą zbierane i przechowywane wyłącznie, jeśli zostaną przez Państwa dobrowolnie przekazane.
2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
1) ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS – dane pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko lub funkcję, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, REGON.
2) podczas wizyty na stronach internetowych, poprzez wykorzystanie technologii cookies, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym zwłaszcza adres IP, nazwa domeny, nazwa i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, itp.
3) strony internetowe realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: (i) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach umieszczonych na stronach internetowych informacje, (ii) poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"), (iii) poprzez gromadzenie przez operatora stron internetowych historii logowań (procesu polegającego na podaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do uprawnień polegających na możliwości zakupu produktów znajdujących się w Hurtowni Internetowej) użytkownika na stronach internetowych.


VIII. Odbiorcy danych osobowych

1. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia przez nas działalności. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:
1) nasi upoważnieni pracownicy,
2) podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pocztowe i kurierskie,
3) banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
4) podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych,
5) podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe lub audytorskie,
6) podmioty świadczące na naszą rzecz usługi reklamowe i promocyjne,
7) Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk strony internetowej oraz weryfikacji ruchu na stronie,
8) podmioty, wobec których jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
9) podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na naszą rzecz usług hostingu i serwisu strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
10) osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej.
2. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.


IX. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


W zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.

 

X. Pozostałe uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych.
2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając do nas e-mail na adres biuro@smjsport.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy prawa.
4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
5. Możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików cookies stosowanych na stronie internetowej, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.


XI. Postanowienia końcowe

1. Korzystając ze strony internetowej są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.
2. Może zmienić postanowienia Polityki Prywatności. O zakresie i treści tych zmian zostaną Państwo powiadomieni przed dokonaniem pierwszego logowania na swoje Konto w Sklepie Internetowym.

 


Polityka plików cookies

I. Czym są pliki cookies?

1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych.
3. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
4. Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie na stronie internetowej pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.
5. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej przy wykorzystaniu danego urządzenia lub z danej przeglądarki jest Państwu wyświetlana szczegółowa informacja na temat wykorzystywanych plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona.


II. Do czego są używane pliki cookies? Jakie pliki cookies są używane na stronie internetowej oraz jak długo są one przechowywane?

1. Pliki cookies stosowane przez nas służą do śledzenia ruchu użytkowników na stronach internetowych http://smjsport.pl/ i http://hurtowniasmjsport.pl/ oraz na jej podstronach. Informacje uzyskane przy użyciu plików cookies służą nam do celów statystycznych, a także w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych, utrzymywania sesji użytkownika serwisu internetowego pozwalającej na zapamiętaniu ustawień, loginów i haseł użytkownika, a także do mierzenia skuteczności prowadzonych przez użytkownika akcji na witrynie internetowej. Nie wykorzystujemy plików cookies do przesyłania użytkownikom jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.
2. W ramach strony internetowej korzystamy z następujących plików „cookies”:
1) pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2) pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
3. Pliki cookies pozwalają na odczytywanie i zapisywanie informacji jedynie przez stronę internetową, która je utworzyła. Informujemy zatem, że nie możemy mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje także zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika.


III. Usuwanie plików cookies

1. Większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.
3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

IV. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&
YANDEX https://yandex.com/legal/confidential/?lang=en

 

pixel